ශ්‍රී ලංකාවට රන් පදක්කමක් - Lanka Sports News

Breaking

Friday, July 28, 2017

ශ්‍රී ලංකාවට රන් පදක්කමක්

දෙවන දකුණු ආසියානු ප්‍රවීනයින්ගේ මේස පන්දු තරඟාවලිය ශ්‍රී ලංකාවේදී පසුගියදා පැවැත්වුණා. එහිදී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් රන් පදක්කමක් දිනා ගැනීමට ඉන්දික ප්‍රසාද් සිල්වා සමත් වුණා. ඒ වයස අවුරුදු 40 ට වැඩි කේවල ඉසව්වෙන්. එහි ප්‍රතිඵල සටහනයි පහත දැක්වෙන්නේ.
TEAM EVENT
EVENT
Gold
Silver
Bronze
Bronze
OVER 40
MENS TEAM
CWC - INDIA
PAKISTAN A
Sri Lanka Navy 1
ASHA INDIA
OVER 40 WOMENS TEAM
STAG INDIA
KAR DE MADEE - INDIA
TIBHAR SPORTS  CLUB (Sri Lanka)
DECCAN INDIA
OVER 50
MENS TEAM
THINQ PHARMA - INDIA
SRI LANKA A
NEPAL
T N PADDLERS - INDIA
OVER 50 WOMENS TEAM
MUMBHAI FIGHTERS - INDIA
INDIA B CATS
VETERANS D SRI LANKA
MAHARASTRA WARRIORS - INDIA
OVER 60
MENS TEAM
MUMBAI - INDIA
PHANTOM
T N PADDLARS - INDIA
AK & SS - INDIA
OVER 65
MENS TEAM
GIANT KILLERS - INDIA
MANAN INDIA
INDIA FIGHTERS - INDIA
VETERANS SRI LANKA

SINGLE EVENTS
EVENT
Gold
Silver
Bronze
Bronze
OVER 40
MENS SINGLES
INDIKA PRASAD SILVA
(SRI LANKA)
VIKAS MAHAJAN (INDIA)
KIRAN SALIAN (INDIA)
MANMEET SINGH (INDIA)
OVER 40
WOMENS SINGLES
Shilpa Joshi (India)
Deepali Gotadke (India)
Udayangani Aluvihare
(Sri Lanka)
Geeta Tandon (India)
OVER 50
MENS SINGLES
Sunil Babras (India)
Mohamed Asim Qureshi (Pakistan)
Sushil Takchandani (India)
Kapil Kumar Kochar (India)
OVER 50
WOMENS SINGLES
Montu Murmur (India)
Anagha Joshi (India)
Manisha Kataria (India)
Namal Gunasekara
(Sri Lanka)
OVER 60
MENS SINGLES
Prakash Kelkar (India)
Jayant Kulkarni (India)
Ramakrishna Kodimala (India)
Avinash Joshi (India)
OVER 60
WOMENS SINGLES
Mangal Saraf  (India)
Sunanda Rao (India)
Sheela Bahiramwar (India)
OVER 65
MENS SINGLES
Deepak Dudhane (India)
Satish Kulkarni (India)
Suhas Kulkarni (India)
Ulhas Shirke (India)
OVER 65
WOMENS SINGLES
Lathika Poosalingam (India)
Manisha Bodas (India)
Ama Suraweera  (Sri Lanka)
P J Lamha (India)


SINGLE EVENTS
EVENT
Gold
Silver
Bronze
Bronze
OVER 40
MENS SINGLES
INDIKA PRASAD SILVA
(SRI LANKA)
VIKAS MAHAJAN (INDIA)
KIRAN SALIAN (INDIA)
MANMEET SINGH (INDIA)
OVER 40
WOMENS SINGLES
Shilpa Joshi (India)
Deepali Gotadke (India)
Udayangani Aluvihare
(Sri Lanka)
Geeta Tandon (India)
OVER 50
MENS SINGLES
Sunil Babras (India)
Mohamed Asim Qureshi (Pakistan)
Sushil Takchandani (India)
Kapil Kumar Kochar (India)
OVER 50
WOMENS SINGLES
Montu Murmur (India)
Anagha Joshi (India)
Manisha Kataria (India)
Namal Gunasekara
(Sri Lanka)
OVER 60
MENS SINGLES
Prakash Kelkar (India)
Jayant Kulkarni (India)
Ramakrishna Kodimala (India)
Avinash Joshi (India)
OVER 60
WOMENS SINGLES
Mangal Saraf  (India)
Sunanda Rao (India)
Sheela Bahiramwar (India)
OVER 65
MENS SINGLES
Deepak Dudhane (India)
Satish Kulkarni (India)
Suhas Kulkarni (India)
Ulhas Shirke (India)
OVER 65
WOMENS SINGLES
Lathika Poosalingam (India)
Manisha Bodas (India)
Ama Suraweera  (Sri Lanka)
P J Lamha (India)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages