බීච් වොලිබෝල් පුහුණුකරුවන් සොයයි - Lanka Sports News

Breaking

Saturday, September 9, 2017

බීච් වොලිබෝල් පුහුණුකරුවන් සොයයි

2018/2019 වර්ෂ ඉලක්ක කරගෙන පුහුණුවීම් ආරම්භ කිරීමට නියමිත කනිෂ්ඨ සහ ජේෂ්ඨ සංචිත සදහා බීච් වොලිබෝල් පුහුණුකරුවන් තෝරා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය අයැදුම් පත් කැදවනවා. බීච් වොලිබෝල් පුහුණුකරුවන් ලෙස සුදුසුකම් සහ අත්දැකීම් ඇති අයැදුම්කරුවන් තමන් විසින් සකස් කර ගන්නා ලද අයැදුම් පත් පහත සදහන් ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් 2017-09-18 දිනට හෝ ඊට ප්‍රථම එවන ලෙස ඉල්ලා සිටියි.
ලේකම්, ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය, 33, ටොරින්ටන් පෙදෙස, කොළඹ 07.
011-2 669 344

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages